Loading... (function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; ...

Lễ Vu Lan là một ngày lễ lớn trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt Nam. Lễ Vu Lan được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 hàng năm, là ngày lễ báo hiếu, tưởng...