Loading... (function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; ...

Mỗi người chúng ta sinh ra đều có những điểm tích cực và mặt tiêu cực. Và giá trị của chúng ta không chỉ nằm ở những ưu điểm, mà còn cả ở những khuyết...