Loading... (function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; ...

Vận thế của từng con giáp liên tục thay đổi trong một tháng. Cuối tháng 4/2017 này, do được cát tinh soi chiếu, những con giáp sau cho dù gặp phải những điều không...