(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hôn nhân đối với nhiều người là đích tới muốn đạt được, nhưng lại có những người sẵn sàng chấp nhận...