Loading... (function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; ...

Duyên phận của 2 bạn có phải đã được định đoạt từ kiếp trước? Muốn biết duyên phận của 2 bạn thế nào, hãy lấy ngày sinh dương lịch của hai bạn trừ...