(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đúng với bản tính , ham chơi thích bay nhảy của mình ,kể cả trong tình yêu thứ nhân mã cần cũng là sự tự do,tự...