Đời người,… Như thế nào được coi là đủ? Có lẽ là không có tiêu chuẩn nào để đánh giá điều đó, bởi con người chúng ta rất tham lam, không bao giờ...

Xem Thêm