Tháng cô hồn là tháng rất nhiều tà ma, bởi đó là thời điểm Quỷ Môn Quan được mở, các vong hồn được giải thoát khỏi âm ty tìm về cõi dương gian. Trong tháng

Xem Thêm