(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đời người,… Như thế nào được coi là đủ? Có lẽ là không có tiêu chuẩn nào để đánh giá điều đó,...