(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tháng cô hồn là tháng rất nhiều tà ma, bởi đó là thời điểm Quỷ Môn Quan được mở, các vong hồn được giải...