Quà tặng cuộc sống – Lòng tham của con người – Bài học cuộc sống. Lòng tham của con người chẳng có thước đo nào đo được cả. Mặt trước và mặt sau khác nhau.