(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Theo tương truyền ,người ta  chỉ  cần  nhìn cách nắm bàn tay của bạn là có thể biết được đường con cái...